Medezeggenschapsraad Tender College IJmuiden

(D)MR

Contact: mr@tendercollege.nl 

Medezeggenschap Tender College IJmuiden

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR) en/of een deelraad (DMR). De leerlingen, ouders en personeelsleden die in de (D)MR zitten vertegenwoordigen hun achterban. Het Tender College verzorgt voor haar leerlingen zowel onderwijs op PRO/COMBI als op vmbo niveau. Dit heeft tot gevolg dat het Tender College op papier uit 2 scholen bestaat en er dus ook 2 medezeggenschapsorganen nodig zijn.

De MR van het Tender College vertegenwoordigt het PRO/COMBI gedeelte en bestaat uit 4 leden: 2 personeelsleden, 1 ouder en 1 leerling. De DMR van het Tender College vertegenwoordigt het vmbo gedeelte en bestaat uit 4 leden: 2 personeelsleden, 1 ouder en 1 leerling.

Medezeggenschap geeft ouders, leerlingen en personeel de mogelijkheid om mee te praten over alles wat er in en rond de school gebeurt. 

De (D)MR overlegt met de directie over beleidszaken. Bij het innemen van standpunten is het goed dat de leerlingen, het personeel en de ouders vertegenwoordigd worden.

Ouders, leerlingen en personeel kunnen zich zo samen inzetten voor de school en het onderwijs. De (D)MR heeft in de meeste gevallen twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht.  Bij adviesrecht kunt u denken aan de regelingen van de vakanties, een wijziging van het lesrooster, het onderhoud van het gebouw. Er worden ook andere adviezen gegeven die tot verbeteringen kunnen leiden. Onder het instemmingsrecht valt onder meer de schoolgids, het schoolreglement, het beleid inzake ouderparticipatie en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. 

De leden van de (D)MR worden door middel van verkiezingen gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen. De zittingsduur is drie jaar, daarna kan een (D)MR-lid zich eventueel herkiesbaar stellen.

Er wordt ongeveer 10 keer per schooljaar in een goede sfeer vergaderd (anderhalf a twee uur). De meeste vergaderingen zijn openbaar en u bent dan ook van harte welkom als toehoorder.

Ouders en/of verzorgers, leerlingen en personeel van het Tender College kunnen op de website van de school meer informatie vinden over de (D)MR van het Tender College. Onze ledenlijst, het vergaderschema, de huishoudelijk reglementen en contactgegevens kunt u op deze pagina vinden. Wanneer u de agenda’s, notulen en jaarverslagen wilt ontvangen, of wanneer u vragen of opmerkingen heeft betreffende de (D)MR dan kunt u contact opnemen met mr. Goede (j.goede@tendercollege.nl) of mevr. Kok (a.kok@tendercollege.nl).

 Met vriendelijke groet,

De (D)MR van het Tender College

Leden van de DMR Tender College (vmbo)

Naam afdeling:

In de MR sinds:

Bereikbaar:

Shivan Kirinya       Leerling vmbo

 11-10-2021 

 shivan.kirinya@tendercollege.nl 

M.S. van Lith-Adding Ouder vmbo

01-07-2022

marike@vanlith.eu 

A. Kok Personeelslid vmbo, secretaris

01-07-2022

a.kok@tendercollege.nl 

B. Van Laar Personeelslid   vmbo

01-07-2022 

b.vanlaar@tendercollege.nl 

Leden van de MR Tender College (PRO/COMBI)

Naam afdeling:

In de MR sinds:

Bereikbaar:

Dominique Koomen Leerling PRO/COMBI

 23-03-2021 

 dominique.koomen@tendercollege.nl 

Vacature Ouder PRO/COMBI 

 

 

Brian van Laar   Personeelslid PRO/COMBI

01-07-2022 

b.vanlaar@tendercollege.nl  

Joost Goede Personeelslid PRO/COMBI, Voorzitter

01-01-2021   

j.goede@tendercollege.nl